EFFECTIEVE LEDEN NTSV vzw

Effectieve leden zijn de vertegenwoordigers van een NTSV-club bij het NTSV vzw. Alle communicatie vanwege het NTSV-bestuur naar de NTSV-clubs verloopt via de effectieve leden. Zij vervullen dus een belangrijke taak in het vlot functioneren van het NTSV vzw. Effectieve leden brengen ook de verzuchtigingen van hun club onder de aandacht van het NTSV vzw.

EFFECTIEVE LEDEN EN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (AV)

Effectieve leden nemen jaarlijks deel aan de AV en bepalen zo mee het beleid van het NTSV vzw. Op de AV kunnen alleen geldige beslissingen worden genomen indien meer dan de helft van de effectieve leden hierop aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk effectief lid kan zich bij volmacht door een ander effectief lid, al dan niet van dezelfde scrabbleclub, laten vertegenwoordigen, krachtens een schriftelijke volmacht. Per effectief lid is slechts 1 volmacht toegelaten. Alleen effectieve leden komen in aanmerking voor een mandaat in de Raad van Bestuur (RvB). Effectieve leden ontvangen een kopie van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, het verslag van alle vergaderingen van de RvB, alsook een verslag van de AV.

Voor het overige gelden voor de effectieve leden dezelfde rechten en plichten als de aangesloten leden.

HOE KAN MEN EEN EFFECTIEF LID WORDEN?

Jouw NTSV-club duidt je aan als effectief lid. Elke NTSV-club vaardigt 2 aangesloten leden af.

WAT WORDT ER VAN EEN EFFECTIEF LID VERWACHT?

  • Aanwezig zijn op of volmacht geven aan een ander effectief lid voor de AV.
  • Om een goede werking van het verbond te garanderen dienen effectieve leden alle informatie die zij vanwege de RvB ontvangen, door te spelen aan de belanghebbende bestuursleden en gewone leden van hun club.
  • Zij zorgen ervoor dat het bestuur over alle info beschikt waarnaar gevraagd wordt en respecteren hiervoor de afgesproken termijn.
  • Zij zorgen ervoor dat hun club de club- en ledencontributie betaalt binnen de vooropgestelde termijn. De berekening gebeurt aan de hand van de ledenlijst die zij van het secretariaat ontvangen samen met de richtlijnen om de ledenlijst aan te passen, enz. Zij bezorgen deze ledenlijst terug aan het secretariaat binnen de vooropgestelde termijn.
  • Zij melden onmiddellijk elke wijziging in de samenstelling van het bestuur van hun club aan de webmaster, zodat de info van hun club op de NTSV-website kan geüpdatet worden.
  • Zij melden onmiddellijk elke wijziging in het mailadres van de effectieve leden van hun club aan het secretariaat zodat alle info vanwege de RvB tijdig bij de juiste personen terecht komt.
  • In de loop van het NTSV-seizoen: aanmelden van nieuwe speler(s) bij het NTSV vzw door het aanmeldingsformulier (rubriek NTSV-clubs > formulieren) te bezorgen aan het secretariaat en ervoor te zorgen dat het lidgeld en eventuele aankoop van een NTSV-lidnummer betaald wordt door de verantwoordelijke van hun club. Pas nadat het lidgeld effectief op de NTSV-rekening staat, wordt de speler ingeschreven in het ledenbestand en wordt er een NTSV-nummer, oud of nieuw, toegekend.
  • Aanmelden van een transfer bij het secretariaat en dit via het transferformulier (rubriek NTSV-clubs > formulieren) en een kopie van het transferformulier bezorgen aan de vorige club van de getransfereerde speler.